نقش ویژه ویدئو کنفرانس در مدیریت بحران

تصمیم گیری فوری بر اساس اطلاعات کامل و مشاهده صحنه بحران بدون نیاز به حضور در محل وقوع حادثه استفاده از ویدیو کنفرانس را در ستادهای کنترل بحران ضرورت می بخشد.
به هنگام وقوع یک بحران مثل سیل ، زلزله ، جنگ وغیره ، معابر شهری و بین شهری آسیبهای کلی دیده و امکان دسترسی به مناطق بحران زده را محدود میسازند. از طرفی در این شرایط تصمیمات فوری و دقیق اهمیت حیاتی پیدا میکنند. مسئولین کنترل بحران و تیمهای امدادی در صورت داشتن اطلاعات کافی و دید صحیح نسبت به بحران ، میتوانند با دقت بیشتر تصمیمات لازم را اتخاذ نمایند. اگر سیستم ویدیوکنفرانس برای ارتباط بین مراکز درگیر در کنترل بحران انتخاب شود ، میتواند خدمت کامل و موثری را در این راستا ارائه کند.


کافیست برای این کار ابتدا ساختمانهایی امن در مناطقی که احتمال میرود بحران آنها را از دسترس خارج نماید ، احداث شده و تیمهای امدادی در آنها مستقر گردند. سپس بستر ارتباطی قابل اطمینان مثل شبکه بیسیم شهری ( وایمکس ) یا ماهواره که مستقل از حوادث زمینی فعالیت میکنند ، برای ارتباط این واحدها با هم یا با واحد اصلی کنترل بحران ، ایجاد گردد. در این شرایط در زمان وقوع حادثه ، واحدهای مستقر در مراکز محلی میتوانند با ستاد بحران در ارتباط بوده گزارشات را ارایه و دستورات را دریافت نمایند.