کاربرد نظامی ویدئو کنرانس برای ارتش

امنیت بالای ارتباط با تجهیزات ویدیو کنفرانس آنرا برای کاربردهای نظامی مورد توجه قرار داده است.
هدایت نیروها و امر فرماندهی در مورد عملیات نظامی حساسیت فوق العاده ای دارد. دستورات باید مبتنی بر آخرین اطلاعات و اخبار صحیح بوده و این اطلاعات باید در یک بستر امن و غیر قابل نفوذ انتقال یابد.


از نظر دریافت اطلاعات صحیح شاید هیچ چیز مانند مشاهده عینی و زنده صحنه نتواند بیانگر واقعیت های موجود باشد که این مهم تنها با ویدیوکنفرانس امکان پذیر است. فرمانده با مشاهده پراکندگی ، آرایش و شرایط موجود در صحنه میتواند به بهترین نحو موقعیت را درک و بهترین اوامر را صادر کند.
پروتکل امنیتی AES که در سیستم های ویدیو کنفرانس پیشرفته استفاده میشود ، ضامن امنیت بالای ارتباط است. محاسبات نشان داده اند که چنانچه یک نرم افزار هوشمند که بر روی سریعترین رایانه ساخته شده تا این زمان ، نصب شده بخواهد ، کد امنیتی AES را باز کند ، میباید به اندازه عمر زمین کار کند. و این با تقریب خوبی به معنای محال است. کد 128 بیتی AES در ابتدای برقراری ارتباط به صورت تصادقی تولید و با پایان ارتباط نابود میشود. برای حصول اطمینان کافیست دو یا چند طرف قبل از شروع صحبت این کد را با یکدیگر چک کنند که همگی برابر باشند.