POLYCOM HDX 6000

  • ارسال تصویر به صورت HD در پهنای باند 512 H.264 High profile
  • استاندارد امنیتی AES
  • ارسال تصویر سخنگو و تصویر کامپیوتر (People + Content)
  • ارسال تصویر سخنگو و واحد تصویری دیگر بر روی بستر شبکه (People + Content IP)
  • صدای طبیعی 22khz
  • تنظیم تقویت کننده صدای ورودی (Automatic gain control)
  • حذف نویز از صدای ورودی
  • مدیریت خودکار پهنای باند برای جلوگیری از قطعی یا افت کیفیت بر اثر نوسان پهنای باند دسترس (LPR)